Sale!

PhP ve Veritabanı Görsel Eğitim Seti

38.94 37.77

10 in stock

SKU: PhPVeritabani Categories: , ,

PhP ve Veritabanı Görsel Eğitim Seti

PHP ve Veritabanı İndeksi

01 – Gerekli Programların Yüklenmesi ve ayarlar

02 –  İhtiyaç Tespiti

03 – IIS(Internet Information Services) Yüklenmesi

04 –PHP 5.0.4 Kurulumu

05 – MYSQL yüklenmesi

06 – PHPEd isimli PHP Editörünün yüklenmesi

07 – PHPEdin çalışması için önemli bir hatırlatma

08 – IIS ile ilgili ayarlar

09 – PHP ile neler yapılabilir

10 – PHP, ASP, HTML dilleri bir arada kullanılabilir mi?

11 – PHP dilinin temelleri

12 – PHP diline giriş ve temel yazım kuralları

13 – Çıktı komutları, Echo ve Print

14 – Veri türleri ve özellikleri

15 – Veri Türlerine bakış

16 – Boolean veri tipi özellikleri

17 – Tamsayılar ve özellikleri

18 – Ondalıklı sayılar (Float,Double) ve özellikleri

19 – String işlemleri ve özellikleri

20 – Diziler (Array) ve özellikleri

21 – Nesneler (Object) ve özellikleri

22 – Kaynak (Resource) ve özellikleri

23 – NULL (değer içermeyen) veri türü ve özellikleri

24 – Otomatik tür değiştirme(Type Juggling)

25 – Tür atamak (Type Casting)

Değişkenler

26 – Değişken Tanımlama ve isimlendirme kuralları

27 – Static değişkenler

28 – Superglobal değişkenler

29 – Local ve Global değişkenler

30 – Değişken Değişkenler

31 – PHP sayfası dışından değişken kullanımı

Sabitler

32 – Sabit tanımlama ve özellikleri

33 – Sihirli Sabit (Magic Constants) ve özellikleri

34 – Deyimler veya İfadeler (Expressions)

35 – İşlemciler(Operatörler)

36 – Operatörlerde işlem öncelikleri

37 – Aritmetik işlemciler

38 – Atama Operatörü

39 – Birleşik Atama Operatörleri

40 – Bit-işlem operatörleri

41 – İkili sayı sistemi(Binary) ile ilgili kısa bilgi

42 – Bit İşlem (Bitwise) operatörleri

43 – Karşılaştırma Operatörleri

44 – Mantıksal Operatörler

45 – Hata Kontrol (Bastırma) Operatörü

46 – Komut Çalıştırma Operatörü

47 – Arttırma ve Eksiltme Operatörleri

48 – Metin Dizisi(String) Operatörleri

49 – Dizi Operatörleri

50 – Tip (Type) Operatörü

Kontrol Yapıları

51 – If (Eğer) Deyimi

52 – Else Deyimi

53 – ElseIf Deyimi

54 – Bir değişkene koşullu değer taşıma (Üçlü-Ternary Operatör)

55 – Bir koşula bağlı olarak Kod Blokları çalıştırmak

Döngüler

56 – While Döngüsü

57 – Do-While Döngüsü

58 – For Döngüsü

59 – Foreach Döngüsü

60 – Döngüyü sona erdirmek (Break)

61 – Koşullu olarak döngünün devam etmesi (Continue)

62 – Switch Deyimi

63 – Fonksiyon tanımlama ve kullanım

64 – Kullanıma hazır (Built-in) PHP fonksiyonları

65 – Fonksiyon tanımlama ve çağırma

66 – Fonksiyonlara parametre vermek

67 – Kapsam

68 – Bir Koşula bağlı fonksiyon tanımlama ve çağırma

69 – Fonksiyon içinden fonksiyon tanımlama ve çağırma

70 – Kendisini çağıran (Recursive) fonksiyonlar

71 – Fonksiyonu Varsayılan (Default) değer ile çalıştırmak

72 – Referans ile fonksiyona parametre vermek(Global değişken içeriğini fonksiyonla değiştirmek)

73 – Fonksiyondan geri dönmek-çıkmak(return)

74 – Fonksiyondan değer döndürmek

75 – Fonksiyondan çoklu değer döndürmek

76 – Fonksiyondan bir başka fonksiyonun döndürdüğü değeri döndürmek

77 – Değişken fonksiyonlar

78 – Bir fonksiyon yada scriptin durdurulması (Die veya Exit)

79 – Nesneler

80 – Diziler

81 – Direk tanım ile dizi tanımlama

82 – Diziye eleman ilave etmek

83 – Dizi elemanlarını silmek

84 – Array fonksiyonu ile dizi tanımlama

85 – Nümerik olmayan dizi indisi kullanmak

86 – Dizinin eleman sayısını bulmak(count)

87 – Nümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

88 – Alfanümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

89 – Dizi, döngü ve tabloların HTML ile kullanımı(örnek)

90 – Döngü ile dizi değerlerini değiştirmek

91 – Dizi elemanı giriş sırası ve döngüler

92 – Çok boyutlu diziler

93 – Dizi Fonksiyonları

94 – Belli bir anahtara sahip dizi elemanı var mı? (array_key_exists)

95 – Belli bir değeri içeren dizi elemanı var mı? yok mu?(in_array)

96 – Belli bir değeri içeren dizi elemanını bulmak(array_search)

97 – Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(implode)

98  Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(örnek)

99 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(explode)

100 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(split)

101 – Bir dizi tüm elemanlarını, bir komutla değişkenlere taşımak(list)

102 – Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak(array_merge)

103 – Mevcut diziye eleman eklenmesi(array_push)

104 – Dizinin ilk elemanını silmek(array_shift)

105 – Dizinin son elemanını silmek(array_pop)

106 – Dizi anahtarlarının başka bir diziye aktarılması(array_keys)

107 – Dizi değerlerinin başka bir diziye aktarılması(array_values)

108 – Dizinin belli bölümünden yeni dizi oluşturmak(array_slice)

109 – Diziyi değerlere göre sıralamak(sort,rsort,natsort,asort,arsort)

110 – Diziyi anahtar bilgisine göre sıralamak(ksort,krsort)

111 – Bir değişkenin dizi olup olmadığının kontrolü

112 – Bir değişkenin varlığını kontrol etmek

113 – Metin düzenleme ve düzenli ifadeler

114 – Temel Metin Fonksiyonları

115 – Bir metnin uzunluğunu bulmak (strlen)

116 – Bir metinden kesit alma (substr)

117 – Metnin başında ve sonundaki boşlukları silme (trim)

118 – Bir karakterin ASCII karşılığını bulmak (ord)

119 – ASCII karşılık bulma ve kullanma (chr)

120 – Metin içinde aranan karakterin pozisyonunu bulmak(strpos)

121 – Büyük-küçük harf fonksiyonları(strtolower,strtoupper,ucfirst,ucwords)

122 – Metin içindeki harfleri başka harflerle değiştirmek(strtr)

123 – Değişkenlerin biçimlendirilerek çıktı alınması (printf,sprintf)

124 – Temel Tarih ve Saat fonksiyonları

125 – Tarih ve saat verisi

126 – Tarih – Saat fonksiyonları ve biçimlendirme

127 – İstediğiniz tarih ve zamanı oluşturun(mktime)

128 – Düzenli ifadeler

129 – Eşleştirme deyimleri ve işaretleri

130 – Düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler

131 – Düzenli ifadelerde Karakter Gruplamaları

132 – Bir karakter grubunu aratmak veya taşımak(ereg ve eregi)

133 – Aranan karakterleri başka karakterlerle değiştirmek(ereg_replace)

134 – Bir metni özel bir karaktere göre diziye bölmek(split)

135 – Harf ayrımı yapmayan Özel düzenli ifadeler oluşturun(sql_regcase)

136 – Web Formları

137 – Superglobal değişkenler ile ilgili bilgi

138 – Formlardan GET metoduyla bilgi almak

139 – Formlardan bilgiyi dizi olarak göndermek

140 – Formlardan POST metoduyla bilgi almak

141 – Sunucu ve ziyaretçi işlemlerini tek dosyada yaptırmak

142 – Dosya ve Dizin işlemleri

143 – Yeni bir dosya oluşturmak(touch)

144 – Mevcut olan bir dosyanın silinmesi(unlink)

145 – Mevcut dosyayı açmak(fopen)

146 – Açılmış dosyayı kapatmak ve file pointer kavramı(fclose)

147 – Dosya durumu ile ilgili bilgi fonksiyonları

148 – Dosyaya bilgi yazmak(file_put_contents)

149 – Dosyaya bilgi yazmak(fwrite,fputs))

150 – Tüm dosyayı bir kerede okumak(file_get_contents)

151 – Dosyadan bilgi okuma(fgets,fread,fgetc)

152 – Dosyayı satır satır diziye taşımak(file)

153– İstediğiniz konumdan istediğiniz kadar okuma(fseek,ftell,rewind)

154 – Harici dosya kullanımı (require, include)

155 – Dizin fonksiyonları

156 – PHP ile veritabanı

157– Veritabanı ve Hızlı SQL kursu

158 – Mysql

159 – MySql veri türleri

160 – MySql-Front ile MySQL bağlantısı ve SQL alıştırması

161 – Myqsql front ile SQL Script dosyası kullanımı

162 – PHP, MySql ile bağlantı kuramıyor?

163 – MySql komutlarına giriş ve SQL alıştırması

164 – Veri seçme komutu (select)

165 – Bulunan kayıtların görüntülenmesi(mysql_result)

166 – Kaç kayıt bulundu? (mysql_num_rows)

167 – Bulunan kayıtların satır satır okunması(mysql_fetch_row)

168 – Bulunan kayıtların diziye aktarılması(mysql_fetch_array)

169 – Bulunan kayıtların nesneye aktarılması(mysql_fetch_object)

170 – İşiniz bitince hafızayı boşaltın (mysql_free_result)

171 – ODBC

172 – Mysql veritabanına ODBC bağlantısı için gerekenler

173 – Excel ve MySql veritabanı bağlantısı

174 –Microsoft Access ve MySql veritabanı bağlantısı

175 – Excel ve MsAccess bağlantısı

176 – PHP ve ODBC komutlarıyla MSAccess bağlantısı

177 – PHP ve ODBC ile Excel vertabanına ulaşmak

178 – PHP ve ODBC komutlarıyla MySql veritabanı bağlantısı

179 – DSN tanımlamadan MSAccess dosyasına bağlantı(realpath)

180 – PHP ile Microsoft SQL Server bağlantısı

181 – Çerez (cookie) işlemleri

182 – Cookie (Çerez) Nedir?

183 – Çerez oluşturmak (setcookie)

184 – Çerezlere ömür biçmek

185 – Çerezlerde dizi kullanmak

186 – Çerezleri silmek

187 – Oturum işlem ve fonksiyonları

188 – Oturum açmak ve Oturum çerezi nedir?

189 – Oturum değişkenleri ve Sayfa ziyaret sayısı takibi

190 – Oturum değişkenlerini, tanımlanan sayfa dışında kullanabilir miyim?

191 – Girilen Form bilgilerini Oturum değişkeninde saklayın

192 – Oturum değişkenini iptal etmek(unset)

193 – Oturum süresi ne kadardır?

194 – Oturumu kaldırmak(session_destroy)

195 – PHP ile E-mail göndermek

196 – Son olarak

Reviews

daha yorum yok.

ilk yorumu yap “PhP ve Veritabanı Görsel Eğitim Seti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email adresiniz yayınlanmaz. * işaretli alanlar ve yıldızlama gereklidir.